Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsam Alanı
Yararlanıcı ön İnceleme çalışması

Başvurusunda eksik bulunmayan yararlanıcılar için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. ön İnceleme çalışması kapsamında, görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Yararlanıcısı tarafından öncelikle başvuran yararlanıcıdan inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten sonra yararlanıcının tesislerinde bir yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına Ticaret Bakanlığı yetkilileri veya TİM – TURQUALITY® Sekretaryası da katılım sağlayabilir.

TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Yararlanıcısı tarafından gerçekleştirilen ön inceleme çalışmasında yararlanıcı aşağıdaki hususlarda değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Strateji ve Kurumsal Performans

Yararlanıcıların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, hizmet analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda yararlanıcıların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

 

Finansal Performans

Yararlanıcıların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda yararlanıcıların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

 

Marka Yönetimi ve Performansı

Yararlanıcıların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Yararlanıcıların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

Yararlanıcı markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Yararlanıcı tarafından sahiplenilmesi, Yararlanıcının üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.

 

İnovasyon / Hizmet Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için yararlanıcıların hizmet stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknoloji ve inovasyonu etkin olarak kullanması gerekmektedir. Yararlanıcıların inovasyon ve hizmet geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovatif hizmetler geliştirmeleri ve geliştirdikleri hizmetleri rakipleri tarafından sunulan hizmetlerden farklılaştırması markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

 

Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi

Yararlanıcıların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yararlanıcıların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak ve rakipleri takip etmek gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

E-ticaret ve gastronomi sektörlerindeki yararlanıcıların global pazarlarda rekabet edebilmeleri için doğru hizmeti, doğru zamanda, iyi kalitede ve doğru fiyatla pazara sunmaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi amacıyla hizmetin sağlanması için gerekli satın almaların yapılmasından hizmetin müşteriye sunulmasına kadar uzanan süreçte malzemelerin, bilgi akışının ve kaynakların etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri ve verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları; global anlamda markalaşma sürecinde yararlanıcılara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

 

Operasyon Yönetimi

çoklu kanal, platform siteler, elektronik oyun, film ve prodüksiyon, müzik ve prodüksiyon, lojistik, havayolu taşımacılığı, altyapı, sağlık turizmi, online medya, eğitim ve konaklama sektörlerinde; müşterilerin beklentilerini karşılayan ve müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilen hizmetlerin doğru zamanda, doğru şekilde, iyi kalitede ve doğru fiyatla sunulması kritik önem taşımaktadır. Yararlanıcıların bunu gerçekleştirebilmesi için müşteri talebinin oluşmasından talep edilen hizmetin sunulmasına kadar uzanan süreçte bilgi akışının ve kaynakların en etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde yararlanıcılara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

 

Bilişim Hizmetleri

Bilişim sektöründe hizmet veren yararlanıcıların müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilen ürünleri/hizmetleri en doğru, en güvenli ve en kaliteli şekilde sunabilmeleri; müşteri memnuniyet ve bağlılığının artırılması ve pazarda rekabet avantajı kazanılması açısından önem taşımaktadır. Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için yararlanıcıların ürün/hizmet geliştirme süreç ve organizasyon yapılarını müşteri ve pazar dinamiklerini göz önünde bulundurarak düzenlemesi, operasyonel verimliliği artıracak inisiyatifleri hayata geçirerek maliyet avantajları sağlaması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. Tüm bunlar, müşteriye verilen hizmetin en etkin şekilde yönetilmesi ve düzenli şekilde geliştirilmesini imkanlı kılarak hem yerel hem de global pazarlarda başarıların elde edilebilmesine olanak sağlayan kritik etkenler olarak öne çıkmaktadır.

 

Yazılım Hizmetleri

Yazılım sektöründe hizmet veren yararlanıcıların yerel ve global pazarlarda hedefledikleri başarıyı elde edebilmelerinde, müşteri talep ve ihtiyaçlarına cevap veren ürünleri/hizmetleri pazar ve müşteri alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak ve rakiplerden farklılaşmış bir şekilde sunabilmeleri kritik etkenlerdendir. Etkin bir yazılım geliştirme stratejisinin belirlenmesi, bu stratejiyi başarılı bir şekilde hayata geçirmek için gerekli süreçlerin oluşturulması, süreçlerin en etkin şekilde desteklenmesine imkan sağlayacak organizasyon yapısının netleştirilmesi ve organizasyon yapısı dahilindeki rol ve sorumlulukların belirlenmesi, müşterilere verilen hizmetin en etkin şekilde yönetilmesini destekleyen faktörlerdir. Belirtilen inisiyatifleri hayata geçiren yararlanıcılar rakiplerden farklılaşmak ve pazarda bilinen bir oyuncu olmak konularında önemli avantajlar elde etmektedir.

 

Yönetişim

Kurumsal Yönetim yararlanıcı yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla yararlanıcı faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak yararlanıcının sürekliliğini hedeflemektedir. Yararlanıcılarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, yararlanıcıların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

 

Bilgi Teknolojileri

Yararlanıcıların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Yararlanıcının her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla yararlanıcının dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir.

 

Dijitalleşme

Dijitalleşme; müşteri talep, beklenti ve davranışlarına en uygun ve hızlı şekilde aksiyon alabilmek, hızlı bir şekilde değişen günümüz pazar koşullarında rekabet avantajını kaybetmemek ve operasyonel verimliliği yüksek seviyelere çıkarabilmek adına yararlanıcılar için büyük önem taşımaktadır. Yararlanıcının dijitalleşme strateji ve vizyonunu belirleyerek dijitalleşme yol haritasını oluşturması; mevcut olgunluğunu değerlendirmesi, belirlenen strateji ve vizyon dahilinde istenilen yetkinliklere sahip olabilmek adına gerekli bütçeyi ayırıp ihtiyaç duyulan kaynaklara yatırım yapması ve dijitalleşme inisiyatiflerini hayata geçirmesi gerekmektedir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yararlanıcıların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Kapsama Alınma

Ön Değerlendirme çalışması sonrası, uygun bulunan yararlanıcılara, Marka programına mı TURQUALITY® Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

Kapsama Alınma

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

TURQUALITY® ve Destekler ile iglili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olabilirsiniz.